Közlemény az óvodai felvételek rendjéről

Felhívjuk a kedves Szülők, Gondviselők figyelmét arra, hogy 2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét.

Fentiek szerint, a 2020/2021. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek, akik:

2017. 01.01. – 2017. 08.31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
2016. 01.01. – 2016. 12.31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
2015. 01.01. – 2015. 12.31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
2014. 09.01. – 2014. 12.31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).

A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2020. december 31. napjáig töltik be.

A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába, a 2020/2021. nevelési évre történő felvételre vonatkozó kérelmek beadása az intézmény székhelyén,
a Szivárvány Óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
2020. április 22. és 23. napján történik.
Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fogadják a beiratkozókat.

A szülő az óvodaköteles gyermekét a közleményben meghatározott időpontban köteles beíratni, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentését kérni.

A felmentést, a szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, az illetékes Járási Hivatal jogosult engedélyezni.

A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni!

Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól annak az óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde, mini bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója az Oktatási Hivatal felé lejelentette.

Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját, követő 15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentési kötelezettséget az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével szükséges teljesíteni.

Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai felvételi kérelem” nyomtatványon történik, amelyet az óvodákban lehet beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső és nagycsoport) beadható a kérelem.

Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási területe.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássérült, gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.

Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszkedési – tanulási – magatartási zavarának megállapításáról szóló szakértői/szakvéleményét.)

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2020. május 25-ig írásban értesíti a szülőket. A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szülő Tiszaújváros Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal